6 گام برای ساختن یک استراتژی صادراتی موفق

1. برنامه توسعه بازار صادرات را شروع کنید
الف. برنامه را سازماندهی کنید
رهبران برنامه و تیم های صادراتی را تعیین کنید. تاریخچه شرکت و صادرات را خلاصه کنید.
ب. آمادگی شرکت معیار
ارزیابی معیار صادرات را انجام دهید. یافته های مهم را خلاصه کنید و مراحل اقدامی را که باید اجرا شوند تعریف کنید.
ج. نتایج صادرات را تعریف کنید
منطق شرکت خود را برای گسترش صادرات تعیین کنید. برنامه بلندمدت و اهداف مالی را توسعه دهید که مقصد مورد نظر برنامه را مشخص کند.
D. ارزیابی نتایج راه اندازی
به طور دوره ای پیشرفت به سمت دستیابی به نتایج را ارزیابی کنید و تنظیمات مورد نیاز را شناسایی کنید.

2. بازارهای صادراتی با پتانسیل بالا را هدف قرار دهید
A. بهترین محصولات را انتخاب کنید
محصولات دارای پتانسیل صادرات را برای موانعی که ممکن است با آن مواجه شوند ارزیابی کنید – صادرات، واردات، فروش، استفاده و سایر موانع. بهترین محصولات را انتخاب و اولویت بندی کنید.
ب. EPO و شبکه منابع را توسعه دهید
شناسایی سازمان های ترویج صادرات (EPO)، ایجاد روابط کاری، خدمات موجود موجودی و هماهنگ کردن منابع EPO با منابع شرکت. خدمات مورد استفاده را انتخاب کنید.
ج. بازارهای با پتانسیل بالا را هدف قرار دهید
معیارهای غربالگری شاخص انتخاب بازار را تعیین کنید. ادبیات را اسکن کنید. داده ها، اطلاعات و نظرات مرتبط را جمع آوری کنید. بازارهای بالقوه را تجزیه و تحلیل، غربال و انتخاب کنید.
D. ارزیابی هدف گذاری بازارها
هدف گذاری بازارهای با پتانسیل بالا را ارزیابی کنید.

3. ایجاد طرح های توسعه بازار صادرات
الف. روشهای ورود به بازار را تعیین کنید
گزینه های روش ورود به بازار را بررسی کنید. گزینه ها را در رابطه با بازارهای هدف و ROW ارزیابی کنید. مناسب ترین روش های ورود به بازار را برای هر بازار انتخاب کنید.
ب. بخش های بازار و کانال های توزیع را انتخاب کنید
بازارهای هدف را برای شناسایی بخش‌های بالقوه بازار و کانال‌های توزیع تحقیق کنید. تجزیه و تحلیل و تعیین کانال های توزیع مناسب. بخش‌ها و کانال‌های اولویت‌دار را مطابقت داده و انتخاب کنید. پروفایل شرکای کانال توزیع ترجیحی را ایجاد کنید.
ج. تعیین محصول، قیمت و تبلیغات
تحقیق در مورد بازار هدف برای شناسایی رقبا. محصولات رقبا، بخش های بازار ارائه شده، کانال های توزیع، تجارت و شرایط پرداخت، قیمت و تبلیغات را تجزیه و تحلیل کنید. گزینه های قیمت و شرایط را تجزیه و تحلیل کنید. ایجاد موقعیت رقابتی
D. پروفایل های بازار هدف را توسعه دهید
مشخصات هر بازار هدف بخش های بازار، کانال های توزیع، رقبا و محصولات شرکت، قیمت ها و تبلیغاتی که در هر بازار ارائه می شود را خلاصه کنید.
E. نهایی کردن برنامه های بازار صادرات
تعریف فعالیت های جاری یافته ها و فرضیات را خلاصه کنید. اهداف و استراتژی ها را تعیین کنید. پیش بینی فروش و هزینه برای هر بازار.
F. ارزیابی نتایج طرح توسعه بازار صادرات
فروش و سایر اهداف را برای بازارهای هدف و ROW مرور کنید. میزان دستیابی به هر هدف را تعیین کنید. ایجاد تعدیل در برنامه صادرات.

4. ایجاد یک سازمان صادرات موثر
الف. فرآیندها و سیاست های صادرات را اصلاح کنید
یک نمودار جریان از فرآیندهای صادراتی تهیه کنید. فرآیندها را برای بهبود کارایی و تطبیق با حجم تسریع شده کسب و کار تنظیم کنید. برنامه هایی برای بهبود هماهنگی ایجاد کنید. سیاست‌ها و فرآیندها را برای تطبیق با فعالیت‌های صادراتی تسریع کنید.
ب. توسعه تیم صادرات و تخصص
یک تیم صادراتی در سطح شرکت تعیین کنید. واحدها و موقعیت هایی را با وظایف مرتبط با صادرات شناسایی کنید. فهرستی از نیازهای مهارتی و آموزشی کارکنان. فرصت‌های آموزشی داخلی و خارجی را برنامه‌ریزی و شروع کنید.
ج. ESO Network را انتخاب کنید
انواع خدمات سازمان خدمات صادراتی (ESO) مورد نیاز را شناسایی کنید. ESO های بالقوه را شناسایی و غربال کنید. برای هر سرویس مورد نیاز، نمایه ای از نوع ارائه دهنده ترجیحی ایجاد کنید. ESO ها را ارزیابی و انتخاب کنید.
د. تأییدیه های مورد نیاز را دریافت کنید
تاییدیه های اجباری و داوطلبانه موجود را شناسایی کنید. الزامات تایید را رعایت کنید.
E. بین المللی کردن ارتباطات و مواد
دستورالعمل هایی برای بین المللی کردن ارتباطات و مواد شرکت ایجاد کنید. مواد را شناسایی کنید، تغییراتی را که باید در مواد ایجاد شود را مشخص کنید و یک برنامه زمانبندی پیاده سازی ایجاد کنید.
F. طرح مشارکت در رویدادهای تبلیغاتی
بازار هدف و نمایشگاه های تجاری جهانی و سایر رویدادهای تبلیغاتی را شناسایی کنید. گزینه ها را ارزیابی کنید و رویدادهایی را که شرکت در آنها شرکت خواهد کرد انتخاب کنید. برنامه ریزی برای شرکت در رویدادها را شروع کنید.
ز. روش‌های تماس اول را توسعه دهید
نوع روش های تماس اول را که در هر بازار هدف مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین کنید. مواد اولین تماس را برای استفاده ایجاد کنید. منابع اطلاعات تماس را شناسایی کنید. فعالیت ها را برنامه ریزی کنید.
H. فرآیند پاسخگویی شریک توزیع را توسعه دهید
یک فرآیند غربالگری اولیه برای سوالات شریک توزیع سازماندهی کنید. اقدامات واکنشی را که باید مورد استفاده قرار گیرد برنامه ریزی کنید و ارتباطات و مواد پاسخ را توسعه دهید.
I. فرآیند پاسخگویی به فروش را توسعه دهید
یک فرآیند غربالگری برای سوالات فروش سازماندهی کنید. گزینه های پاسخ مورد استفاده را برنامه ریزی کنید و مواد پاسخ را توسعه دهید.
J. ارزیابی ساخت سازمان صادرات
میزان دستیابی به نتایج سازمان صادرات را ارزیابی کنید.

5. ایجاد یک شبکه توزیع صادرات موفق
الف. استخدام نامزدهای شریک توزیع
برای شرکت در رویدادهای تبلیغاتی آماده شوید. اجرای فعالیت های تبلیغاتی و شرکت در رویدادهای تبلیغاتی. نامزدهای شریک توزیع را استخدام کنید. ارزیابی و ارزیابی فعالیت ها و رویدادهای تبلیغاتی.
ب. شرکای توزیع ترجیحی را نمایش داده و انتخاب کنید
در ابتدا به سوالات شریک توزیع غربالگری کنید و به آنها پاسخ دهید. بهترین شرکا را غربال کنید و انتخاب کنید. واجد شرایط بودن و انتخاب شرکای با پتانسیل بالا. شرکای توزیع ترجیحی را ارزیابی و انتخاب کنید.
ج. قراردادهای شریک توزیع را نهایی کنید
از شریک توزیع و بازار ترجیحی بازدید کنید. انتظارات متقابل را ایجاد کنید. مذاکره در مورد قراردادهای شریک توزیع. توافقات را نهایی کنید
ت. ارزیابی نتایج شبکه توزیع صادرات
میزان دستیابی به ماژول های شبکه توزیع صادرات را ارزیابی کنید.

6. ایجاد فروش صادرات جهانی سودآور
الف. فعالیت های فروش صادراتی را آغاز کنید
برای شرکت در رویدادهای تبلیغاتی فروش آماده شوید. اجرای فعالیت های تبلیغاتی فروش درخواست استعلام فروش رویدادها و فعالیت های پیشبرد فروش را ارزیابی کنید.
ب. بررسی و پاسخ به درخواست های فروش صادراتی
درخواست های صفحه برای فرصت های فروش بالقوه. انواع پاسخ ها را تعیین کنید. شرایط و قیمت ها را تعیین کنید. نقل قول ها و پاسخ های فروش را آماده کنید.
ج. نهایی کردن فروش صادرات
در مورد شرایط فروش نهایی و قیمت ها مذاکره کنید. سفارش خرید و اسناد پرداخت را بررسی کنید. قبول و قبول سفارشات هرگونه ترتیبات مالی را نهایی کنید.
د. آماده و ارسال سفارشات صادراتی
هرگونه بازرسی و سفارش جعبه را برنامه ریزی کنید. ارسال سفارش را رزرو کنید. مدارک مورد نیاز را دریافت کنید. اسناد و مدارک تجاری و سایر اسناد و مدارک را تهیه کنید. از پیش فروش نقدی جمع آوری کنید. تحویل سفارش به حامل
E. جمع آوری سفارشات صادراتی
وصول به روش های اعتبار اسنادی، اسنادی و حساب باز.
F. نتایج فروش صادراتی را ارزیابی کنید
نتایج فروش صادراتی، حمل و نقل و جمع آوری را ارزیابی کنید.

پاسخ بدهید