با تاکید بر جهانی شدن چکیده اتکا به صادرات نفتی از ویژگیهای خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند . همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی ، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد . توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد . در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی ( ARDL ) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87 1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که متغیرهای واردات کالاهای سرمایه ای ، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد . همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد .

پاسخ بدهید