ترانزیت کالا

به حمل کالای خارجی از یک گمرک و عبور از خاک کشور و تحویل آن به یک کشور خارجی ترانزیت خارجی می نامند. حمل یک کالا از گمرک داخلی به یک گمرک دیگر در داخل کشور ترانزیت داخلی کالا گفته می شود.

دو نوع ترانزیت کالا وجود دارد. ترانزیت کالای داخلی و ترانزیت کالا خارجی.

ترانزیت کالا خارجی :

اگر کالایی از طریق مرز به کشوری وارد شود و پس از عبور از خاک این کشور به کشور دیگری تحویل داده شود ، ترانزیت خارجی نامیده می شود.

ترانزیت کالا داخلی :

هرگاه کالایی از یک مرکز گمرک‌ مجاز در کشور به مرکز گمرک‌ دیگری در همان کشور حمل و نقل شود ، ترانزیت داخلی می گویند. مثلاً حمل کالا از یک گمرک مرزی به گمرک تهران.